REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o.


1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) společnosti NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o., se sídlem 1.máje 476/53, 460 07 Liberec III, IČO: 64051358, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9869 (dále jen „prodávající“) vydává prodávající v návaznosti na obchodní podmínky, přičemž reklamační řád upravuje podrobněji práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady a ze záruky.
1.2.    Pojmy obsažené v tomto reklamačním řádu mají význam shodný s definicemi uvedenými v obchodních podmínkách prodávajícího dostupnými na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shop.n-a.cz


2.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
2.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
2.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
2.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
2.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
2.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
2.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.3.    Ustanovení uvedená v čl. 2. bod 2.2. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


3.    ZÁRUČNÍ DOBA
3.1.    Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně: a) u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; a b) u použitého zboží v souladu s § 2168 občanského zákoníku v době dvanácti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
3.2.    Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
3.3.    Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací, úpravou či opravou, zanedbáním péče či jakýmkoliv použitím a nakládáním se zbožím, které je v rozporu s platnými technickými normami.
3.4.    Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny nevhodným používáním zboží v rozporu s návodem k použití nebo obvyklým způsobem používání, vadným skladováním u kupujícího nebo dopravou, chybnou údržbou, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy, stavebními a montážními pracemi nebo jejichž původ spočívá v okolnostech, jež nebylo možné odvrátit.


4.    REKLAMACE
4.1.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje do data vyznačeného na obalu zboží, u použitého zboží pak v době 12 měsíců.
4.2.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
4.3.    Zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o zakoupení či jiný vhodný důkaz k doložení záruky zboží, podrobný popis vady a kontaktní údaje kupujícího (doručovací adresa, elektronická adresa, telefon). Prodávající tímto poučuje kupujícího o možnosti zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (odstranění vady dodáním nové věci, dodání chybějící věci, oprava věci, přiměřená sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy).
4.4.    Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to elektronickou poštou bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění ihned.
4.5.    Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
4.6.    Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 2. bod 2.1. reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
4.7.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
4.8.    Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
4.9.    Je-li kupujícím spotřebitel, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.
4.10.    Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
4.11.    Je-li kupující spotřebitel, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění oprávněné reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
4.12.    Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
4.13.    Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.


5.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1.    Reklamační protokol je platný a účinný ode dne 1. 1. 2021.