OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o.1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti NÁPOJOVÁ AMBULANCE s.r.o., se sídlem 1.máje 476/53, 460 07 Liberec III, IČO:64051358, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9869 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.shop.n-a.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2.    V kupní smlouvě lze sjednat odchylky od obchodních podmínek. Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3.    Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž aktuální znění obchodních podmínek je dostupné na webové stránce. Na právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se aplikují obchodní podmínky platné a účinné ke dni uzavření kupní smlouvy.


2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Zde může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.3.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.4.    Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky (akceptace objednávky). Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Prodávající potvrdí objednávku vůči kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1.    v hotovosti v provozovně prodávajícího,
4.1.2.    na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
4.1.3.    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,
4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku či v případě platby bezhotovostně platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4.    V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1.    Nebude-li sjednáno v kupní smlouvě jinak, prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy; lhůty pro dodání zboží uvedené v internetového obchodu prodávajícího jsou pouze orientační.
5.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v kupní smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
5.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


6.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1.    Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
6.2.    V případě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem mimo obchodní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
6.3.    Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
6.4.    Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy ohledně zboží, které vrátí prodávajícímu poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení zboží, je spotřebitel povinen nahradit prodávajícímu náklady na uvedení zboží do původního stavu. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží, vč. jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
6.5.    Prodávající si vyhrazuje právo na bezsankční jednostranné zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy) u zboží, které nemá dostupné skladem nebo již není možné ho dodat ani nahradit jiným zbožím shodných vlastností, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující tuto změnu neakceptuje. Prodávající o této situaci kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.
6.6.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li jednou ze smluvních stran k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných platných předpisů.
7.2.    Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu prodávajícího.


8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN
8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.6.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění.
9.2.    Kupující učiněním objednávky souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím:
9.2.1.    jméno a příjmení (název),
9.2.2.    adresa bydliště (sídla),
9.2.3.    identifikační číslo,
9.2.4.    daňové identifikační číslo,
9.2.5.    telefonní číslo,
9.2.6.    elektronická adresa,
9.2.7.    číslo bankovního účtu.
9.3.    Kupující učiněním objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem realizace práv a povinností smluvních stran plynoucích z kupní smlouvy.
9.4.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
9.5.    Prodávající není oprávněn osobní údaje kupujícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávat třetím osobám, a to s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy.
9.6.    Zpracování osobních údajů kupujícího bude probíhat po dobu neurčitou, přičemž osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7.    Kupující učiněním objednávky prohlašuje, že byl podávajícím poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu kdykoliv odvolat, a to oznámením zaslaným na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
9.8.    Požádá-li kupující o informaci týkající se zpracování jeho osobních údajů prodávajícím, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.


10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
11.3.    Kontaktní údaje prodávajícího:
11.3.1.    adresa pro doručování : Gorkého 1772, 530 02 Pardubice,
11.3.2.    adresa elektronické pošty : n-a@n-a.cz,
11.3.3.    telefon : +420 466 310 114 nebo +420 602 112 300.
11.4.    Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2021.